Monday, 9 September 2013

Paesaggio, Mario Giacomelli. Italian (1925 - 2000)