Friday, 15 November 2013

Poppies, Sir Jacob Epstein. (1880 - 1959)