Monday, 19 August 2013

Interior Shadows, 1930s, Shikanosuke Yagaki. Japanese. (1897 - 1966)