Thursday, 16 May 2013

Vasileostrovskiy landscape, 1923, Semyon Pavlov. (1893 - 1941)