Friday, 14 September 2012

The Nativity, ca 1945, Anthony Devas. (1911 - 1958)