Sunday, 16 September 2012

Akt im Badezimmer, Karl Hubbuch. Germany (1891 - 1979)